Die anti aging forradalom

References

Occurrence and transmission have become inseparable.

die anti aging forradalom

There are realities in die anti aging forradalom image. Az archív felvételek és visszaemlékezések közegében képződő újrajátszások mint színpadi as átfordítások a múltbeli történések retorikai olvasatát teszik lehetővé, azonban a testbe íródó emlékezés gyakorlataiként is érthetők. A technikai die anti aging forradalom előidézte dezorientáció, dezinformáció, a képek körforgása, a képhiányok, az el hallgatások és skandálások mediálisan széthangzó módon teszik nem- megérthetővé a múltbeli történéseket, és szembesítenek a mindenkori le írás deskriptív és performatív jellege közötti feszültséggel.

Az új román filmek oszcilláló stratégiája2 ebben a kontextusban úgy is értelmezhető, mint a mediális széttartás traumatikus tapasztalatának állandóan ismételt színre vitele a nézőpontok egymás mellé helyezésével. Szimulációk, kollektív képek, egyéni stratégiák A romániai történésekkel kapcsolatban három sajátosság tekintetében létezik konszenzus: a kelet- európai blokkon belül ez volt a legvéresebb, a televízió mint eseményalakító médium jelenik meg — így történetisége médiaeseményként is jelölhető —, illetve a történések diszperzív volta.

A fokozatosan előkerülő, sokasodó dokumentumok, interjúk, hipotézisek, a különbözőképp felépített narratívák változatai árnyalják, alakítják a jelenbeli emlékezést. Ellentmondó, széttartó jellegük közvetve a múltbeli történésre irányuló megértés reflexióját is színre viszi.

Michael Rothberg elgondolását kölcsönözve az es romániai történések a többirányú emlékezés multidirectional memory narratíváinak kereszteződésében keletkező eseményként válnak megérthetővé a jelenben. Vannak olyan elképzelések, amelyek az eseményeket nemzetközi, ezen belül is orosz, amerikai vagy épp magyar összeesküvésre vezetik vissza erre a prekoncepcióra épül a Sakk-matt című film is5.

Mások a rendszeren belüli szakadást hangsúlyozzák. Holt tengeri ránctalanító arc szérum kollagén nemzetközi beavatkozás narratívájában ilyen például a temesvári utcai eseményeknél a külföldi ügynökök feltételezése, másrészt a bukaresti Palota téri tömeggyűlésen a solal anti aging tabletta fennálló rendszer ügynökeihez kapcsolható hangmanipulációkról szóló hipotézisek.

December én Ceaușescu tömeggyűlést hívott össze a Palota térre, és az itt elmondott beszédét melynek célja a temesvári események elítélése és hatalma demonstrálása volt a tévé is élőben közvetítette. A Palota téri események értelmezései különösen jól mutatják az es romániai történések széttartó mivoltát.

La Prairie Anti-Aging nappali és éjszakai krém ráncok ellen 2 az 1-ben | flashesbyloreta.hu

Azt, hogy ebben az esetben die anti aging forradalom különböző stratégiák ütközéséről lehet szó, a nyarán újra megnyitott levéltári anyagok, az úgynevezett Forradalom aktái is megerősítették. Ma˘da˘lin Hodor os cikke7 szerint a téren hang-fény gránátot használtak. Ezt a típust túszhelyzetekben zavarkeltésre, lefegyverzésre fejlesztették ki, főként zárt terekben, erős fényt és hangot kibocsátva pár pillanatra ellehetetleníti a fennálló helyzet érzékelését.

A tömegben elvegyült ügynökök — a Securitate, illetve a Különleges Antiterrorista Egység emberei — a tüntetők térre betörő csoportját akarták ezzel elijeszteni.

A hanggránátok által keltett pánikot és a tömegmozgást éppen maga Ceaușescu észleli, és archiválja a hatást számunkra, hiszen a hangok miatt kénytelen megszakítani a beszédét, amit az őt filmező kamera rögzít.

A beszéd megkövetelte csendben feltehetőleg igen drasztikus hatású volt a hirtelen keletkezett hang. Ugyanakkor tekintetével szintén ő jelöli meg a helyet, ahol megbomlott a rend. Harmadik komponensként ugyanebben az időben Ilie Ceaușescu, az elnök testvére, a védelmi miniszter helyettese, a külföldi magyar és orosz megszállás víziójának megrögzött termelője, szintén megfélemlítő akciót hajtott végre. Ma˘da˘lin Hodor Bogdan Die anti aging forradalom ügyész ügyirataira hivatkozva állítja, hogy a téren különleges hangerősítő technikát hoztak működésbe Ilie Ceaușescu parancsára.

Ez némileg kétséges a diktátor arcának elbizonytalanodását rögzítő képek kontextusában is, de a beszédhelyzet sem egyértelműsíti utasításként, hiszen a kialakult szituációban egyaránt vonatkozhatott arra, hogy a diktátor die anti aging forradalom hajlandó bemenni az erkélyről. Az élőadásban közvetített utolsó nyilvános beszéd azért is történeti, fordulat értékű, mert a beszéd megakadása, az élő közvetítés megakasztása és a kettő közötti időbeli distancia juttatta színre immár visszavonhatatlanul a diktátor hangjának, arcának, mozdulatainak és nem utolsósorban környezetének elbizonytalanodását, ha nem is egyértelműen a félelmét.

A kamera mindenképpen az évtizedeken át felépített és ismételt szerepből való kiesést archiválta. Henri Lefebvre terminusaival élve8 a beszéd megszaka- dásának pillanataiban maga Ceaușescu vált a térrepre- zentáció és a térhasználat itt feszültségében keletkező megélt tér érzékelőjévé.

A mindaddig panoptikus módon beállított embereket tárgyiasító térszerkezet a felbolydult térhasználók miatt kimozdult, bár az ő megélt tértapasztalatuk nem volt die anti aging forradalom egyértelműen. Az általa, illetve az őt közvetítő kamera által néhány pillanatig a tévénézők számára is megélt térré változott a tévéközvetítés.

Paradox módon ő az első, aki megélt térként érzékelhette, és a kamera által is életsejtek anti aging vélemények térreprezentációnak köszönhetően továbbította is a reprezentáció törésvonalát. Ezen szakadás után a mindaddig centralizált totalitárius struktúra és szemorvos budapest ideig-óráig szimultán és ellentmondó történések idősíkjaira és közvetítő képeire bomlott.

die anti aging forradalom

Médiaesemény volta abban áll, hogy a tévéstúdió reprezentációs térből helyszínné változott, fölerősítve a fantom képek körforgását, és ezzel még inkább fokozva az események kavalkádját. A terroristák kollektív imaginárius ellenség képpé alakulásában perdöntő a televízió szerepe. Éppen ki nem mondottságukkal mégis döntésekhez vezethettek, mégpedig a diktatórikus struktúra közös ismerete miatt. Egyszerre hatott és működött a szimulációkból keletkező fantomképek ereje és a ki nem mondott, ám a diktatórikus kollektív kondicionáltságból adódó stratégiák kölcsönös feltételezésének virtuális játéktere.

Az egymás felügyeletén is alapuló hierarchikus társadalmi szerkezet tagjainak ismeretei és a helyzet újdonságából fakadó nemtudásainak kettőssége sugalmazások és gyanúsítások nyitott, képlékeny közegét teremtette meg, ahol ugyanakkor az egyéni döntés felelőssége felerősödött.

die anti aging forradalom

A Ceaușescu házaspár kivégzése körüli stratégiák részben egy ilyen virtuális játszma színpadán kaptak szerepet. Feltehetőleg az a csoport mentette át a kölcsönös felügyeleten alapuló mentális kondíciókat, mely erős stratégiai vízióval rendelkezett, és hosszú átmenetté változtatta a fordulatot a más név alatt konszolidálódó hatalmi berendezkedésben.

References

A többi egyéni stratéga, mihelyt érzékelte a centralizálódó erőteret, a közös kondicionáltság révén már abban volt érdekelt, hogy belesimuljon ebbe a mozgásba. Ez a közös, átmentésre vonatkozó érdek hozta létre feltehetőleg a hallgatólagos együttműködést a korabeli szereplők között, minek következtében a terroristák-fenomén mindmáig pusztán hatásában, stratégiai funkciójában elemezhető. Az emberáldozatokat követelő fantomot előállító die anti aging forradalom mindmáig nem ragadható meg a törvényes vádolhatóság konkrétságában.

A korabeli mediális és mentális kondíciók itt megnyilvánuló kibillenése feltehetőleg maga is közrejátszott a fantomkép sikerében: a mindent akár a faleveleket is a diktátor látogatására átfestő, álrealitás szimulációiban és technikái által szocializálódott korabeli társadalom éppen legsajátabb hazugságdetektáló érzékét veszítette el a változás idején, a változásban való hit hatására.

A hosszú átmenet mediális nyomainak egyik mozgóképi detektálója Stere Gulea Egyetem tér Piața Universității, című dokumentumfilmje, amely a fővárosban zajló es eseményeket archiválja. A film Az itt die anti aging forradalom nem elemezhető filmből egyrészt a hang ének, skandálás erejét, performatív közösségalkotó szerepét emelem ki.

A tüntetők a skandálás- ban szintén a Ceaușescu éljenzésére kifejlesztett hangzó technika mechanizmusát örökítik át, viszont szándékuk szerint valami mást igyekeznek felépíteni általa. E szólásszabadság új médiuma a dal lesz, a tömör refrén, amely die anti aging forradalom az éneklés ideje alatt közösségi hangzó megélt teret hoz létre.

A költő, Mircea Dinescu első szabad tévéközleménye, akadozó beszéde akkor válik performatív közléssé, amikor mintegy a maga számára is meglepetésszerűen rátalál a Győztünk! Am învins! Tanulmányomban a különböző újrajátszásokat az emlékezés testi módozataira építő praxisként fogom vizsgálni.

Olyan emlékezésmódként, amelynek során mások helyzetét, alakját felöltve a múltbeli idegen tapasztalat a saját test tapasztalatává válhat.

 • Anti aging svájci ornitológus
 • Venus Legacy 4D alakformáló és bőrfeszesítő kezelés | Wabi Beauty Center
 • Alterna caviar
 • Mmpi 20 anti aging akne szérum
 • Gyermekkor, ifjúság[ szerkesztés ] Friedrich Engels
 • Он не имел ни малейшего представления, что это был за зверь.
 • Нет, не понимаю.

A fiktív és a dokumentumértékre számot tartó archív nyomok testbeíródásának hibriditása az újraalkotó játszásban a mediális összetevők, stratégiák diszkurzív terét állítja fókuszba, ugyanakkor mindez a testek saját tapasztalata révén léphet színre. Újrajátszás mint die anti aging forradalom Történelmi esemény, múlt és hitelesség kapcsolatát az újrajátszás mint performatív aktus alapvetően rendezi át. A privát és a kollektív emlékezés hibrid műfajaként a kortárs képzőművészet die anti aging forradalom jelensége, amely által a történelmi múlthoz való viszonyulás sajátos alakzatai keletkeznek a múltbeli archívumok, emlékek és jelenbeli viszonyulások, koncepciók köztesében.

Inke Arns elkülöníti a kriminológiában használt rekonstrukciót, az experimentális archeológiát és a populáris kultúra gyakorlatában élő múltőrzést, amikor is különböző csoportok, mintegy hobbiként, újrajátszanak történelmi eseményeket, múltbeli életmódokat elevenítenek fel.

A szerző további két jelenség die anti aging forradalom állítja az újrajátszást re-enactment : az élő történelem living history nem föltétlenül kapcsolódik konkrét történelmi eseményhez, egy bizonyos életmód újraalkotása; az élő szerepjátékban live action role-playing pedig fizikailag eljátsszák a karaktert, de a másik két jelenséggel ellentétben fikción alapul.

Itt a múltra utalás nem a történelem a történelem kedvéért van; a múltban történtnek az itt és most számára való érvényességéről szól. A művészi újrajátszások nem igenlő megerősítései a múltnak, hanem a jelen kérdéseit vetik fel olyan történelmi események által, amelyek kitörölhetetlenül die anti aging forradalom magukat a kollektív emlékezetbe.

Kerti Eri Mesterkozmetika

Az eljátszott szerepben mint korporeális tapasztalatban a játszás nem marad pusztán szerep, hanem részvétellé változik. Az újrajátszás egyéni tapasztalattá alakít hat ja a múltbeli eseményt, nyomot hagy a testben, így a múltbeli traumák utólagos tanúkká változtatják a játszókat. Augusto Boal fogalmainak szellemében a nézőt Spectator néző-színésszé Spect-Actor alakítja22, és ebből az értelmező sem vonhatja ki magát.

A román forradalomhoz kapcsolódó újrajátszások die anti aging forradalom jelzi a múlt feldolgozásának igényét, illetve az eminens archív képek jelentőségét, sokkoló, traumatikus voltát mind a közvetlenül érintett román, magyar, emigráns románmind pedig a közvetítések, híradások által megérintett külföldi alkotók számára.

Friedrich Engels

Nyugtalanító tekintetek. Videogramme einer Revolution A következőkben az alábbi különböző műfajú mozgóképek újrajátszási stratégiáit fogom elemezni.

Konszenzus lehet ugyanakkor abban, hogy a román forradalom esetében a tévéközvetítés központi szerepet játszott, a tv az esemény által nyerte el történeti mediális önmeghatározását. Videogramme einer Revolution Személyes kiindulópontomként Farocki—Ujica ren- dezőpáros művében látható családi terekben készült felvételek állnak: gyerekek és egy idős néni a tévéközvetítést nézik, miközben feltehetőleg egy családtag filmezi őket az egyik gyerek belenéz a kamerába.

A puszta nézés, hang nélkül nem kérdezi meg senki, hogy mit gondolnak, éreznek a képet — a nyugtalanító jelentéskeresés feszültségével együtt — önreflexív módon állítja a későbbi néző figyelmének középpontjába.

Az újrajátszások némelyike — Irina Boteaé és Szőcs Petráé — ezeknek a hang nélküli, archivált tekinteteknek a kibontásaként, interpretációjaként is értelmezhető.

A képernyő valósága.

Hungary 1956

A következő archív kép a megérinthetetlen mediális látvány és a nézés mint testi tapasztalat színreviteleként nézhető. Ezeket az archív képeket úgy tekintem, mint amelyek a korszak strukturális feltételeit, mediális kondícióit jelzik, és rögzítik a korabeli befogadás fiziológiai és mentális tapasztalatát, az addig elképzelhetetlen tévéképek látványát és hatását a néma nézést és a testi reakciókat.

Az itt elemzett alkotások a múltbeli eseményekre különböző jelenbeli nézőpontokból rákérdező újrajátszások performansz, játékfilm, színházi előadás, rövidfilmmelyek a korabeli események résztvevőinek die anti aging forradalom jelenlétét és a korszak technikai, mediális összetevőinek fragmentumait juttatják színre utólag, miközben a rögzített képek archív jellegének nyomait is magukon viselik.

Az alkotásokban közös az újrajátszás megkettőző, reflexív utólagossága, ugyanakkor eltérő műfajiságuk a korabeli események széttartó megérthetőségét hozza felszínre. Ebben az esetben hol történik az esemény? Akik részt vettek benne, annak az eseménynek a résztvevői voltak-e, amelyet később eseményként tapasztalunk? Ha pusztán médiaeseményként die anti aging forradalom, akkor hogyan számolunk el a halottakkal?

Nyelvhasználat, technikai feltételek és intonáció A romániai történések — tudomásom szerint — legkorábbi művészeti praxisba fordítása Caryl Churchill projektje, die anti aging forradalom Mad Forest című darabja.

A belső román és külső angol nézőpontok köztesében létrejövő alkotás a történésekhez közeli szólamok párhuzamosságát, sokféleségét, privát és nyilvános kereszteződéseit viszi színre, és ezzel a nyelv médiumán belül a későbbi Farocki—Ujica-mű kameramozgásának többszólamúságát valósítja meg.

A darab a kulturális köztességet a kétnyelvűséggel minden jelenet egy román hétköznapi mondattal kezdődik, amelyet utána angolul is elmondanak, mintha egy angol turista román mondatokat gyakorolnaa fordítás jelenlétével konkrét szereplő alakjában isa zenei, hangzó elemekkel az utáni román nemzeti himnusz, illetve a skandált mondatok a forradalom idejéna nyugati sztereotípiák ironikus beépítésével Vámpír szereplő tudatosítja, és a rendkívüli történések kulturális közvetíthetőségével, vagyis megértésének feltételeivel foglalkozik.

Privát szólamok egymás mellé rendelése révén és a közöttük lévő kiemelt csendekben33 a nemilleszkedésre mutat rá.

die anti aging forradalom

A karakterek oly módon sorolják egymással nem érintkező mondataikat, mint amikor idegen nyelven röviden be kell mutatkozni. Az első felvonás az Elena Ceaușescu személyét magasztaló költemény közös családi szavalásával kezdődik, az utolsó felvonásban pedig egy tömbházi lakásban együtt játsszák el, mint a gyerekek, a diktátor házaspár ítélethirdetését és kivégzését. Mintha privát mindennapjaikban sem tudnának szabadulni a múltbeli vezetők fantomszerű jelenlététől, a kivégzés traumájától. A megválaszolhatatlanul lebegő kérdésekkel die anti aging forradalom — volt-e forradalom vagy sem előrevetítve Porumboiu filmjétilletve hogyan gesztikulál, milyen nyelvet használ Iliescu ami a Gulea-filmben die anti aging forradalom — a kollektív és személyes fordulat hiányát nyelvkeresésként, nyelvhiány- ként viszi színre a darab.

A magyar szereplő Ianoș és a hozzá való viszonyulások révén a nemzetiségi problémákat is explicitté tevő mű egy haláltáncként is érzékelhető, kifejezéstöredékekből koreografált tánccal ér véget. A hús-vér emberek között az Angyal—Vámpír páros nem emberi szólamával zárul az előadás, ami a megjelenített történéseket így a reális és irreális köztesébe helyezi.

A rendezőpáros szerkesztői munkája vágások, ismétlések, szereplők feliratozása, tagolás címekkel, narráció, nézőpontok egymás mellé helyezése megtapasztalhatóvá teszi, hogy a két, eltérő kamera hatalmi pozíció nem válthatja fel egymást átmenet nélkül.

Reflektált ágensekké, eltérő jelenlétükhöz különböző narratív stratégiák társulnak, és rövid ideig négy-öt napig a tévékép és a felvevőkészülék a képek örvénylésének előállítójává, terévé és tárolójává változik. Döntő fontosságú ilyen szempontból a filmben az utolsó nyilvános beszéd felvételeinek két részre tagolt együttese. Az A beszéd során az intonációs pilléreiből és gesztuskészletéből kibillent Ceaușescu kezével püföli a test és a hatalom meghosszabbításaként immár nem die anti aging forradalom mikrofont, és telefonként hallózik bele, mintegy a tömeg feletti uralmát igyekezvén visszanyerni.

Mellette Elena Ceaușescu a Csendet! Vorbeste, vorbeste!

A hidegháború kontextusában a magyar menekülteket befogadó nyugati országoknak nem okozott nehézséget a menekültstátusz megállapítása a Magyarországról érkezők számára. Az üldözöttség elismerése és az üldözők azonosítása nem tűnt kétségesnek. A menedékjog megadása egyben a kommunista országok kudarcának és a Nyugat jóindulatának propagandisztikus kifejezése is volt. Az UNHCR magyar menekültekkel kapcsolatos jogvédő lépéseit nagy gondosság és jogi alaposság jellemezte. A Menekültügyi Főbiztosság magyar menekültekkel kapcsolatos jogvédő tevékenysége sikeresnek tekinthető.

Mindketten érzékelik a helyzetet, azonban más a reakciójuk. Az egyértelmű tájékozódást ezekben a praxisokban a diktátor beszédének intonációi és szünetei irányították, ily módon vitték közösen színre, a szónok és a tömeg, a nyelv mint médium hangsúlyokra és szünetekre redukálását.

Ceaușescu mind arckifejezésével, mind hallózásával kiesik korábbi pozíciójából, és szólongatni kezdi a tömeget, mint egy telefonbeszélgetés reménytelen megszakadásakor, és talán először szólítja meg öntudatlanul a tömeget a látvány- és hangzavar hatására.

 • Anti aging házi lé
 • Hungarian Revolution Research Papers - flashesbyloreta.hu
 • Ajánlott anti aging termékek
 • Karkötők svájci anti aging
 • Az egész arcra, nyakra alkalmazható eljárás var, ödéma, felépülési idő nélkül, szelíden, de hatékonyan fiatalítja meg a bőröd.
 • Keinerlei Fortschritte gab es bei der vom Rat empfohlenen Kopplung des gesetzlichen Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung.
 • Produkte Venus Legacy 4D alakformáló és bőrfeszesítő kezelés Az idő múlásával a bőr veszít természetes nedvességtartalmából, megereszkedik, petyhüdté, ráncossá válik.

A diktátor pár számára igen gyakran, főként stadionokban megrendezett vizuális koreográfiák mindaddig felépített és fenntartott panoptikus struktúrája a színek, formák, írásjelek felülről váltak olvashatóvá kibillent, és megtörését közvetve a tévéközvetítés megszakadása is jelezte a technikai problémát közvetítő tévékép átalakított változatát lásd a jelen lapszám borítóján.

Az élő közvetítés megszakadása alatt az egyik kamera a parancs szerint az eget veszi ám a hangokat rögzítiegy másik kamera, addigi pozíciójából kimozdulva és a diktátor tekintetét követve, mintegy a tekintetévé válva, a szónok arcán megjelenő elbizonytalanodást, rémületet okozó tömegmorajt és tömegmozgást kezdi filmezni.

die anti aging forradalom

A hatalmi médium láthatatlansága az élő adás megszakadása révén válik láthatóvá, és ebben a mediális zörejben glitch tapasztalható meg a mindaddig manipulatív módon a hatalom szolgálatában álló médium beállítottsága. Az archív felvételek eltérő nézőpontjait egymásba illesztő Videogramme képe i egyrészt az élő közvetítés technikai megszakadásának folyamatát mutatják a beszédet rögzítő statikus kamerán keresztül, amely az utasításnak megfelelően probléma esetén az eget filmezve közvetíti mind a balkonon hallható izgatott hangokat, mind a tömeg felől érkező morajlást; másrészt a tévéképernyő vörös képét is beékelik, melyen ugyan ott szerepel az élő adás felirat, de nincsen közvetítés.

Ezen a ponton még szétválasztható a rögzítő kamera és a tévéképernyő a televíziós adás képe. A kamera az eget filmezi, a tévénézők pedig az utolsó beszédbe beékelődött vörös képernyőt és néhány pillanatig a hiányzó kép hangjait is hallhatták.

Minden bizonnyal ez a törés az, ami a leghitelesebben materializálja a korabeli eseményeket. A beszéd idejében a hivatalos kamerapozíciókkal párhuzamosan az utca történései privát kamerapozíciókat is teremtettek: a magánlakásból — a tévéképernyő képéről óvatosan az ablakhoz közeledő die anti aging forradalom — az utcát mindvégig az ablak védelmező takarásából filmező kamera személyes nézőpontját. A tévékép és az utca itt még elkülönül, a diktátor házaspár szintén kamerával dokumentált, A stúdió a történelem új helyszínévé válik — nem utólagos közvetítő térré, hanem az utca történéseinek performatív alakítójává, illetve a történések helyszínévé.

Azonban az egyszerre történelemalakító és -dokumentáló funkció széttartó egyidejűsége a z egyre több utcára is kijutott kamera és a die anti aging forradalom esetében az új hatalom szerveződésével fokozatosan visszarendeződik a korábbi technikai kondícióba, ellenőrzötté válik.

Egy idő után kiküldik a kamerát a szobából, melynek tér- és hatalmi dinamikáját immár Ion Iliescu határozza meg, illetve a tévé igazgatójával történő megbeszélés alatt is a liftben várakozik egy másik kamera. A Ceaușescu házaspár rögtönítélő tárgyalását is pusztán egy beállított kamera rögzíti, az ítélet végrehajtását is ez dokumentálhatná, ha nem késné le a parancs kiadása előtt eldördülő lövéseket lásd a os jegyzetetígy azonban már csak a tetemeket veheti filmre.

A hivatalos indoklásban az állt, hogy a kamera éppen akkor merült le, ahogyan ezt Radu Gabrea újrajátszásából megtudhatjuk. A bemondó artikulálva, semleges hangon igyekszik közölni a hírt, a rövid torokköszörülés azonban die anti aging forradalom az esemény rendkívüliségét.

Bárdos Andrea - Kozmetika, Testkezelés, Lézeres mezoterápia

A tévénézők pedig utólag a képernyőn követhetik, a bemondó hangját figyelve, a vádpontok felsorolását, illetve a még élő házaspár képét a két die anti aging forradalom elzárt sarokban, majd a szétlőtt tetemüket, és mindezt die anti aging forradalom módokon fogadják be. A televízió épületében az egyik stúdióban vannak akik kamerákkal, hangrögzítőkkel sokszorosítják a közvetítő képernyő képeit, egy másik stúdióban megtapsolják ugyanazt a látványt, privát lakásokban pedig rámutatnak, evidenssé téve a látvány közvetítettségét, illetve némán nézik gyerekek és felnőttek egyaránt.

A nézőket filmező kamerák a tévé és a magánlakások felvételein a nézés eseményjellegét mutatják. A nézés és a nézve lenni kettőssége, egyidejűsége jelenik meg ezeken a felvételeken. Mediális körforgás, sokszorosítás, remedializáció zajlik: tárolható, hordozható, szerkeszthető képpé változnak a nézők, miközben a diktátor házaspár kivégzésének megismételhetetlen és nem rögzített nyomait a házaspár hulláit nézik a tévében, amint megérinthetetlenként látszanak.

Farocki—Ujica alkotását — a címet és vége főcímet leszámítva — egy nő és egy férfi emocionális közelikben felvett tanúvallomása keretezi. Az, ahogy ezeken a közelképeken a két megszólaló a technikai eszköz felé fordul, a magánemberek korabeli kamerahasználatával kapcsolatos feltételezéseket is teremt. A nyitóképeken a kamera egy kórházi ágyon fekvő nő erős érzelmi intonációkkal bíró, mindenkihez szóló üzenetét közvetíti.

A sebesült nő nyelv- és médiahasználata a kamerát egyetemes érvényű üzenetközvetítőként használja, és ebből következően önmagát a mindenkihez szóló üzenet alanyaként tételezi — hasonlóan a diktátorhoz.

Talán még érzelmi intonációja is hasonlóvá válik Ceaușescu propaganda- intonációjához, amelynek jellegzetességei már a politikus első nyilvános beszédében hallhatóak voltak. Ez az első beszéd Gheorghe Gheorghiu-Dej, korábbi kommunista államfő ös temetésén hangzott el.

Fontos információk